Bücher

Editionen

Herbst-Edition 1990
Frühjahrs-Edition 1991
Herbst-Edition 1991
Frühjahrs-Edition 1992
Herbst-Edition 1992
Frühjahrs-Edition 1993
Herbst-Edition 1993
Frühjahrs-Edition 1994
Herbst-Edition 1994
Frühjahrs-Edition 1995
Herbst-Edition 1995
Frühjahrs-Edition 1996
Herbst-Edition 1996
Herbst-Edition 1997
Doppel-Edition zum 10jährigen Verlags-Jubiläum 2000
Herbst-Edition 2001
Frühjahrs-Edition 2003
Herbst-Edition 2004
Frühjahrs-Edition 2005
Herbst-Edition 2006
Herbst-Edition 2007
Frühjahrs-Edition 2008
Frühjahrs- und Herbst-Edition 2010 zum 20jährigen Jubiläum
Edition 2012
zur Sonderausstellung »e-wald« im Gutenberg-Museum Mainz
Edition 2015
Sonder-Edition 2017
Edition 2017